Vedtægter

Hjem/Vedtægter
Vedtægter2018-12-03T10:56:18+00:00

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Herning Brydeklub. Dens hjemsted er Herning kommune.

§ 2 FORENINGENS FOREMÅL
Det er Herning Brydeklubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke brydning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til brydning.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION
Foreningen er medlem af Danmarks Brydeforbund, der er medlem under Danmarks Idræts-Forbund og underkastet disses love og bestemmelser. Foreningen er endvidere medlem af Samvirkende Idrætsklubber i Herning (SIKH).

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER
For at blive optaget som aktivt medlem af Herning Brydeklub fordres, at vedkommende har ført en hæderlig vandel. Indmeldelse modtages af kassereren. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan optages af en enig bestyrelse. Bestyrelsen informerer generalforsamlingen herom.

§ 5 KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves halvårlig forud på giro eller af kassereren. Leder/ikke aktiv træner betaler et af den til enhver tid siddende bestyrelse fastsat kontingent. Dette betales helårlig forud. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent, har ikke adgang til træning eller benyttelse af klubbens faciliteter. Medlemmer, der ikke efter 2 måneders restance og efter den af kassereren skriftlige meddelelse har bragt sit kontingent i orden, vil bliver slettet af klubben og ved genindtrædelse skal al tidligere kontingent være betalt.

Meddelelse om slettede medlemmer, der er slettet på grund af restance, tilstilles Danmarks Brydeforbund. Specielle omstændigheder kan medføre hel eller delvis fritagelse for kontingent, alt efter bestyrelsens skøn.

§ 6 UDMELDELSE
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til kassereren med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

§ 7 MEDLEMMERS RETTIGHEDER, PLIGER OG EKSKLUSION
Alle aktive medlemmer har lige rettigheder og pligter. Deltagere i stævner og matcher udtages af trænerne. Bestyrelsen kan dog ændre i disse udtagelser, dersom den, af helbredsmæssige grunde for den enkelte udøver, skønner det nødvendigt. Ethvert medlem har at rette sig efter klubbens love, samt efter bedste evne at varetage klubbens interesser. I klubbens lokaler, eller hvor klubben er samlet, er det enhvers pligt at optræde taktfuldt og sømmeligt. Nydelse at tobaksvarer, samt indtagelse af drikke-varer er forbudt i træningslokaler og omklædningsrum.

For overtrædelse at disse bestemmelser kan bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, tildele et medlem en karantænetid på indtil 6 måneder, gældende for såvel træning som konkurrence, eller ekskludere vedkommende af klubben. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsorden.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 17. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings-beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny general-forsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 8 TRÆNINGS OG KLUBMESTERSKABER
De ordinære træningstider bestemmes af bestyrelsen og bekendtgøres for medlemmerne ved opslag i klublokalerne. Træningen ledes af de af bestyrelsen valgte/ansatte trænere. Ethvert aktivt medlem er pligtig til at efterkomme trænerens påbud. Konkurrence om klubmesterskaber bør afholdes hvert år. Bestyrelsen fastsætter dato.

§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset, samt annonce i dagspressen. Dagsorden bekendtgøres senest 4 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelsen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene bekendtgøres samtidig med dagsorden.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben mindst én måned før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Æresmedlemmer har stemmeret. Støtteforeningen HAK´s VENNER har 3 stemmer på general-forsamlingen. Forældre/værge til aktive under 16 år kan overvære generalforsamlingen med taleret, men ikke stemmeret.

§ 10 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af kasserer (ulige år).
8. a. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (lige år).
b. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år).
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Valg af evt. udvalg, herunder fanebærer.
12. Uddeling af pokaler og nåle.
13. Eventuelt.

§ 11 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. General-forsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 7 stk. 4 og 5, § 17 og § 18 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 12 EKTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 9 stk. 2.

§ 13 BESTYRELSEN – VALG
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til lovene.

§ 14 KONSTITUERING OG TEGNINGSRET
Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres nummereret referat.

Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner varetages af kassereren. I bankoanliggender varetages disse af bankoformanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt.

§ 15 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 16 REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 17 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningen kan ikke opløses så længe den tæller 5 – skriver fem medlemmer, og i tilfælde af opløsning tilstilles klubbens ejendele Danmarks Brydeforbund. Denne paragraf kan aldrig forandres.

Således vedtaget på generalforsamling den 22. april 2002.